Samaguri Sub-District

Samaguri is a Sub-District (Tehsil/Block/Mandal) in the Nagaon District of Assam. As par Census 2011 information the sub-district code of Samaguri is 02032. There are about 10 sub-districts in Nagaon and Samaguri is one of them. Dhing, Doboka, Hojai, Kaliabor, Kampur, Lanka, Nagaon, Raha, Rupahi etc. are other sub-districts in Nagaon.There are about 190 villages in Samaguri sub-district, which you can browse from villages list.


The Map data on this website is provided by Google Maps, a free online map service one can access and view in a web browser.

List of Villages in Samaguri Sub-District

1. Ahom Gaon 2. Ahomar Duba 3. Amguri 4. Amluckie Gaon 5. Amluckie T E No 1 6. Amluckie T E No 2 7. Amluckie T E No 3 8. Amluckie T E No 4 9. Amoni 10. Auniati Jalah 11. Auniati Satra 12. Bajia Gaon 13. Balijuri Bagan 14. Balijuri Jangal Block 15. Baljuri Gaon 16. Bamuni Gaon 17. Bamuni Gosai Gaon 18. Bamuni Pahar 19. Barsungjar 20. Barunguri 21. Batamari 22. Bebejia 23. Belaguri Kachari Gaon 24. Bhagamur 25. Bherbheri 26. Bhomoraguri 27. Bhoraguri No 1 28. Bhoraguri No 2 29. Bhurbandha Bazar 30. Bhurbandha No 1 31. Bhurbandha No 2 32. Bhurbandha No 3 33. Bhurbandha No 4 34. Bogabill 35. Bogamukh No 1 36. Bogamukh No 2 37. Bogamukh No 3 38. Bogamukh No 4 39. Bogamukh No 5 40. Bogamukh No 6 41. Bogamukh No 7 42. Bongaon F V 43. Bor Lalung Gaon Bor Latum Gaon 44. Boranga Toli 45. Borbali Tup 46. Bordol 47. Borghat 48. Borhola 49. Borjuri 50. Brahmachari 51. Chalchali Jalah 52. Cham Gaon 53. Chamua Sah Bagisa 54. Chapanala Grant 55. Chilimkhowa 56. Chokitup 57. Dakhin Belguri 58. Dakhin Bhomoraguri 59. Dakhin Potakolong 60. Dakhinpat Khat 61. Deuri Ati 62. Deuthan 63. Gabharujuri 64. Garahsuk 65. Garumara No 1 66. Garumara No 2 67. Gatanga 68. Gendhali Bebejia 69. Gendhali Kachari Gaon 70. Gereki 71. Gerua Ati 72. Gerua Gaon 73. Gerua Mukh 74. Ghagarajuri 75. Goalparia Bagisa Golpuria Bagi 76. Gohaingaon 77. Gorematikhowa 78. Gotonga 79. Hahsara Barali Gaon 80. Haibar Gaon 81. Halowa Gaon 82. Hampajuri 83. Haribhanga 84. Hatir Gaon 85. Hayang Thal Uttar 86. Hayangthal 87. Jarthani 88. Jatia Pothar 89. Jiajuri Bagan 90. Jiajuri Gaon 91. Jiewmari 92. Jung Dafadar 93. Kacha Khaity 94. Kachari Gaon 95. Kadamguri 96. Kanuamari 97. Karoiguir 98. Kathalguri 99. Kathpara 100. Kawaimari 101. Kaziranga 102. Khan Bahadur Grant No 1 103. Khan Bahadur Grant No 2 104. Khanatup 105. Kholihamari 106. Khonajan Grant 107. Killing Gaon 108. Killing Nepali Gaon 109. Kuhumtoli 110. Kumar Gaon 111. Kuruabahi 112. Lailuri 113. Laogaon 114. Latabowa 115. Latani Chapari 116. Magurmati 117. Mahabar Ali 118. Majuli 119. Matia Pahar 120. Mikir Bamuni Grant 121. Mikir Gaon 122. Mikir Gaon Bamuni 123. Mikirgaon Chapanala 124. Mikirhat 125. Missa 126. Mohpara 127. Mori Puthikhaity 128. Mowamari 129. Naharbari No 1 130. Naharbari No 2 131. Naharbari No 3 132. Nalbari 133. Niz Bheleoguri 134. Niz Chalchali 135. Niz Chapanala 136. Niz Khatowal 137. Niz Lawkhowa 138. No 1 Bhatiakhali 139. No 2 Bhatiakhali 140. Nonoi T E 141. Nonoi Village 142. Owana 143. Pachim Hayang Thal 144. Pachim Larimukh 145. Pachim Salpara 146. Pachim Singimari 147. Pachim Sualani 148. Padumani 149. Paghali 150. Pahukata 151. Pam Gaon 152. Pani Gaon 153. Phukanar Khat 154. Pub Hayang Thal 155. Pub Larimukh 156. Pub Salpara 157. Pub Singimari 158. Pub Sualani 159. Purana Salana Grant 160. Purani Gudam Gaon 161. Purani Gudam Town 162. Puthikhaity 163. Rangagorah 164. Rangamati Grant 165. Rupahi Bhakat Gaon 166. Rupahi Town 167. Salpara F V 168. Samaguri Grant 169. Sapat Kara 170. Saraguri 171. Sialekhaity 172. Silphata No 1 173. Silphata No 2 174. Singia Bebejia 175. Solmari 176. Sonaribali 177. Sukanjuri 178. Sutar Gaon 179. Tamalitup 180. Tapatjuri Gaon 181. Tapatjuri Grant 182. Tekeli Pota 183. Telia Sapari 184. Tubukijarani 185. Udmari Gaon 186. Udmari Grant 187. Uttar Barghat 188. Uttar Belguri 189. Uttar Bhomoraguri 190. Uttar Potakalang

Nearby Sub-Districts of Samaguri, Assam

1. Dhing 2. Doboka 3. Hojai 4. Kaliabor 5. Kampur 6. Lanka 7. Nagaon 8. Raha 9. Rupahi